ETUSIVULLE
TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.8.2023.
Viimeisin muutos 13.9.2023.
 
1. Rekisterinpitäjä
Jakkuvärkin koirametsä Oy, kotipaikka; Pori
Postiosoite: Pirttiluodontie 110, 28660 Pori
Käyntiosoite: Makholma-majantie 302, 28660 Pori
puh. +358 (0)44 2490 505
yhteydenotto@jakkuvarkki.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Katri Laaja, yhteydenotto@jakkuvarkki.fi, +358 (0)44 2490 505

3. Rekisterin nimi
Jakkuvärkin koirametsä Oy:n asiakas-, markkinointi- ja verkkokaupan käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, joka sopimus, joka
syntyy asiakkaan tilatessa tuotteita ja/tai palveluja Jakkuvärkin koirametsä Oy:n verkkokaupasta.
Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Jakkuvärkin koirametsä Oy:n verkkokaupan kaupankäynti ja siihen liittyvien
tietojen välittäminen Jakkuvärkin koirametsä Oy:n ja asiakkaan välillä. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään
asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä sähköisen
avaimen toimittamiseen lukkojen aukaisemista varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan
kehittämistarkoituksiin sekä sähköiseen markkinointiviestintään silloin kun asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi, (matka)puhelinnumero, sähköpostiosoite, postinumero sekä –
toimipaikka, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin
palveluihin liittyvät tiedot.
Yrityksistä tallennetaan lisäksi yrityksen / yhdistyksen nimi ja y-tunnus.
Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjällä ja Jakkuvärkin koirametsä Oy:llä on voimassa oleva keskinäinen sopimus
ja/tai suostumus tai kuin voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellyttää.
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun
perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa,
kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus
erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään henkilöasiakkailta asiakkaan itse henkilökohtaisesti syöttäessä tiedot tilausta tehdessään Jakkuvärkin
koirametsä Oy:n verkkokaupasta. Yritysasiakkailta tietoja kerätään myös yhteydenottojen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa yritysasiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten
verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan
kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin
ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Jakkuvärkin koirametsä Oy:n varauspalvelussa käyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa
niihin oikaisuja. Varauspalvelu löytyy osoitteesta https://varaus.asio.fi/jakkuvarkki.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla
unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyyntö tietojen poistamisesta tulee lähettää
sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).